Scenario 2 juni 2020, toetsing en bevordering

 | Scenario 2 juni 2020, toetsing en bevordering | Het nieuws van ISW | Nieuws | Onze school
Gepubliceerd op: 14 mei 2020

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Naar verwachting gaan de VO-scholen 2 juni a.s. weer open voor aangepast onderwijs binnen de anderhalve-meter-samenleving. Momenteel zijn we druk bezig met het inrichten van het rooster en de route binnen de school om dit mogelijk te maken. Ook treffen we de noodzakelijke hygiëne maatregelen. Hieronder leest u meer over het beoogde scenario vanaf 2 juni a.s., de toetsing en de bevorderingsregeling voor alle leerjaren.

Scenario vanaf 2 juni 2020

Het scenario dat we voor ogen hebben, houdt in dat 1/3 deel van de leerlingen verplicht op school aanwezig is in groepen van maximaal 10 leerlingen per lokaal. De leerlingen krijgen een verkort rooster aangeboden van 40 minuten per les waarin niet alle vakken worden aangeboden. Het overige deel van de leerlingen werkt volgens hetzelfde minirooster thuis. Iedere les op school start met een korte algemene instructie die op afstand te volgen is of op een later tijdstip thuis. Voorwaarde hierbij is dat iedere leerling de instructie heeft gevolgd voordat de volgende les van dat vak start.

Docenten bewegen door het gebouw en de leerlingen uit leerjaar 1,2 en 3 blijven in hun eigen lokaal. Voor de bovenbouw geldt dat er een beperkte beweging van leerlingen zal zijn aangezien we met wisselingen van profielclusters en enkele vakspecifieke lokalen te maken hebben. De pauzes worden gefaseerd en zoveel mogelijk in het lokaal gehouden om de leerlingenstroom en hiermee de veiligheid binnen de school te beperken. We vragen de leerlingen alle persoonlijke spullen (jas, tas, lunch, enz.) mee te nemen naar het lokaal. De kantine en kluisjes blijven gesloten. Enkele dagen voor de start op 2 juni a.s. ontvangen de leerlingen de spelregels voor de herstart in het gebouw via de mail.

Toetsing
PTA-toetsen en voorexamenjaren.
  
De PTA-toetsen (600-nummers) voor de leerlingen uit de voorexamenjaren (4h, 4 en 5 vwo) worden voor de zomervakantie afgenomen aangezien zij onderdeel zijn van het eindexamenprogramma dat dit schooljaar moet worden afgerond. Of deze toetsen in digitale of fysieke vorm worden afgenomen, kunnen wij op termijn aangeven. Deze PTA-toetsen zijn niet relevant voor de overgang, maar wel voor het afronden van het PTA in het eindexamenjaar. Enkele vakken passen momenteel hun PTA’s aan waardoor er meer ruimte ontstaat in het programma. De aangepaste PTA’s worden zo snel mogelijk op de website gepubliceerd.

De PTA's zijn aangepast en te bekijken via deze link.

Toetsen alle leerjaren
Alle overige toetsen voor alle leerlingen komen te vervallen.

Bevorderingsnormen alle leerjaren
Op het gebied van de bevorderingsnormen is besloten alle leerlingen die op niveau - en dus bevorderbaar zijn -, te bevorderen naar het volgende leerjaar. Voorwaarde hierbij is dat de leerling de lesstof beheerst en de opdrachten voor alle vakken heeft afgerond. Voor leerlingen waarbij al afspraken zijn gemaakt om uit te stromen naar een ander onderwijstype (vmbo, mbo) of een andere onderwijsafdeling (van vwo naar havo of vice versa) geldt dat deze afspraken blijven staan.

Om inzicht te krijgen in waar een leerling zich op dit moment in de lesstof bevindt en waaraan nog gewerkt moet worden, nemen we formatieve toetsen af. Formatieve toetsen zijn onderdeel van het leerproces. Het doel van een formatieve toets is om vast te stellen waar een leerling zich bevindt in relatie tot het leerdoel van een vak en wat er nog nodig is om dat leerdoel te bereiken. Leerlingen die al op zitten blijven stonden voor de coronaperiode en nog veel achterstanden hebben, worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de mentor en leerjaarcoördinator waarin de vervolgroute wordt besproken. Mochten ouders en leerlingen een keuze maken tegen het dringende advies van de school in, dan kan deze keuze tijdens het komende schooljaar niet worden teruggedraaid.
Bovenstaande besluiten zijn getoetst aan de richtlijnen van de VO-raad van 6 mei jl. en passen binnen onze onderwijsvisie waarin we de leerlingen reële kansen willen bieden richting volgend schooljaar. We begrijpen dat deze informatie vragen bij leerlingen en ouders kan oproepen. Hierover kunt u contact opnemen met de heer Goudswaard op gsd@isw.info.

Met vriendelijke groet,

Het Managementteam ISW Gasthuislaan

‹ Terug naar overzicht