Ouderraad

Wie zitten er in de ouderraad?
De ouderraad van het ISW Gasthuislaan bestaat uit ouders die op persoonlijk titel willen meedenken en meepraten over aangelegenheden die zij als ouders belangrijk vinden. 
Leden uit de ouderraad zijn tevens vertegenwoordigd in de locatieraad en de medezeggenschapsraad van ISW Gasthuislaan.

De ouderraad vergadert minimaal 5 maal per schooljaar middels een vast schema.

Onderwerpen die besproken worden zijn:
-       Interne en externe communicatie
-       Veiligheid in en om de scholen
-       Onderwijsvernieuwing
-       4M model
-       De overgang van onderbouw naar bovenbouw
-       Beoordelingsrubrics
-       Terugkoppeling locatieraad
-       Terugkoppeling medezeggenschapsraad

Op aanvraag is iemand van het managementteam van de school aanwezig.
Daarnaast kan het MT de ouderraad om advies vragen en kan de ouderraad vragen stellen en ongevraagd adviseren. Op de website van het ISW kunt u de jaarverslagen teruglezen.

Dag van de leraar

Dag van de leraar

Jaarlijks op de dag van de leraar probeert de ouderraad het team in het zonnetje te zetten. Dit jaar werden de docenten verrast met een tafel vol lekkernijen als blijk van waardering namens alle ouders. 

Jaarlijkse thema-avond

De ouderraad zet zich elk jaar in om een informatieve bijeenkomst te organiseren voor alle ouders. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd met volledige ondersteuning van de school en wordt goed bezocht.

Thema’s van voorgaande jaren waren 'De banen van de toekomst', 'Pubers en Poen' en 'Digitale awareness Help! Mijn kind verdwijnt in social media of gamen'.

Het thema voor dit jaar is 'Het Puberbrein'. Deze avond wordt gehouden op donderdag 18 april 2024 dus zet deze datum alvast in uw agenda.

 

Jaarlijkse thema-avond
Hoe is de ouderraad samengesteld?

Hoe is de ouderraad samengesteld?

Elke ouder die een kind heeft op ISW Gasthuislaan, kan zich aanmelden voor de ouderraad, ongeacht welk leerjaar zijn/haar kind zit. Om de samenstelling efficiënt te houden, wordt er gestreefd naar 10 tot 12 ouders. Voor elk leerjaar zit idealiter 1 ouder in de ouderraad. Voor de brugklas heeft het onze voorkeur om tenminste 2 ouders zitting te laten nemen in de ouderraad. Dit omdat na het eerste jaar de splitsing havo/vwo plaatsvindt. Een ouder die in de brugklas ouderraadslid wordt, kan indien hij/zij dit wenst, doorstromen naar de volgende leerjaren.

De huidige samenstelling van de ouderraad kunt u hier vinden.

Hoe kunt u ons bereiken?

De ouderraad kunt u bereiken via het e-mailadres van de ouderraad [email protected]. Hier kunt uw suggesties, vragen en opmerkingen kwijt. Ook kunt u zich hier melden als u belangstelling heeft voor zitting in de ouderraad.
Voor zaken die specifiek uw kind(eren) betreft kunt u overigens het beste eerst contact opnemen met de school(leiding) of mentor van uw kind(eren).

 

Hoe kunt u ons bereiken?