Schoolregels

Schoolregels

a. Gymnastiek

Het komt voor dat leerlingen licht geblesseerd zijn en menen geen lessen in lichamelijke opvoeding te kunnen volgen. Vooral in de bovenbouw is dit regelmatig het geval. In dat geval moeten ze zich toch bij de docent voor de aanvang van de les melden met opgaaf van redenen. Slechts in bijzondere gevallen (bij langdurige of ernstige blessures) kan de adjunct-directeur van de afdeling op grond van een doktersverklaring vrijstelling verlenen om gedurende een bepaalde periode de lessen te verzuimen. In de gymnastiekzalen is het verboden met sportschoenen met zwarte zolen te lopen in verband met het lastig verwijderen van zwarte strepen.

b. Uitval eerste lesuur

Soms kan door een onverwachte ziek- of afmelding van een docent(e) het eerste lesuur geen doorgang vinden. In dat geval proberen we zo spoedig mogelijk (meestal tussen 07.15 en 07.30 uur) de leerlingen hiervan op de hoogte te stellen via het telefooncircuit van de klas of groep.

Beschikbaarheid en extra vrije dagen

c. Beschikbaarheid leerlingen

In principe moeten leerlingen de gehele schoolweek van maandag 08.15 tot vrijdag 16.00 uur beschikbaar zijn. In die tijdsperiode is het voor leerlingen van de opleiding niet toegestaan andere activiteiten (bijv. baantjes in een winkel, sportcursussen) te verrichten. De schoolorganisatie kan door middel van roosterwijzigingen steeds een beroep doen op de beschikbaarheid van de leerlingen tussen de hierboven genoemde tijdstippen. Zoals hierboven gesteld wordt in de Tweede Fasejaargroepen gewerkt met vier perioderoosters, waardoor er voor leerlingen soms verschillen in het aantal te volgen lessen per periode kunnen ontstaan.

d. Extra vrije dagen

Het is in het algemeen niet mogelijk extra vrije dagen te geven buiten de gewone schoolvakanties om. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Voorbeelden daarvan zijn:
* huwelijk van broer of zus
* jubileum van ouders, grootouders
* ernstige ziekte van ouders, grootouders, broer of zus
* in het algemeen gebeurtenissen van ingrijpende aard in het familieleven tot in de tweede graad van bloed- of aanverwantschap. (zoals overlijden, begrafenis etc.)

Extra vrij moet altijd ruim van tevoren (wanneer dit tenminste mogelijk is) worden aangevraagd bij de (adjunct-)directeur met vermelding van reden. De Inspectie op het Onderwijs heeft de laatste jaren in haar rapportages steeds gewezen op de onmogelijkheid van vrijgeven buiten de reguliere vakanties om. Men noemt dit “luxe” schoolverzuim. De directie is niet gerechtigd voor verzoeken om extra vakantiedagen vrijaf te geven. De enige uitzondering is wanneer ouders door hun werkgever (bijv. door seizoenswerkzaamheden) worden verplicht in een bepaalde periode op vakantie te gaan. Uit een schriftelijk daartoe ingediend verzoek aan de directeur moet duidelijk blijken dat geen andere vakantie voor het gezin kan worden gehouden. Een verklaring van de werkgever is daarbij vereist. Andere gevallen mogen door de directeur niet in behandeling worden genomen.
Nieuw is dat de leerplichtambtenaren in het Westland een formulier voor het aanvragen van extra verlof hebben ontwikkeld. Dit formulier is op school verkrijgbaar en moet worden ingevuld voor het aanvragen van het verlof.

Aan kandidaten voor het eindexamen kan tijdens schoolexamenperiodes en de periode van het schriftelijk eindexamen logischerwijs geen verlof worden verleend. Dit geldt zeker voor Tweede Fase-leerlingen in bufferperiodes en/of bij repetities die volgens het PTA voor het schoolexamen meetellen.

Fietsenstalling en garderobekluisjes

Fietsenstalling en garderobekluisjes

e. Fietsenstalling

Alle (brom) fietsen moeten in de daartoe aangebrachte stalling en rekken worden geplaatst. Helaas houden veel leerlingen zich niet aan deze regels. Fietsen die buiten de rekken worden geplaatst, kunnen apart worden gezet en tot 17.00 uur op school worden bewaard. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan fiets of bromfiets. Om toch zoveel mogelijk beveiliging aan de eigendommen van de leerlingen te bieden is er bij het gebouw aan de Gasthuislaan videobewaking. 

f. Garderobekluisjes

Iedere leerling krijgt bij inschrijving aan onze opleiding een garderobekluisje toegewezen. Voor het kluisje moet met een borgsom van € 10,- worden betaald, terwijl de jaarlijkse huur € 3,50 bedraagt. Bij het definitief verlaten van de opleiding kan de borgsom terug worden gevorderd, mits de originele kluissleutel wordt ingeleverd. De leerlingen (indien jonger dan 18 jaar zijn ouders/verzorgers) blijven aansprakelijk voor welke schade dan ook aan het hun toegewezen kluisje. Bij verlies van de sleutel wordt (om fraude zoveel mogelijk te voorkomen) een nieuw slot in het kluisje geplaatst. De leerling betaalt hiervoor een bedrag van € 10,-- (zijnde de kosten van een nieuw slot) Met nadruk wordt hier gesteld dat het streng verboden is een kopie van de kluissleutel te laten bijmaken.

Jassen en/of andere losse kledingstukken mogen niet in het lokaal worden meegenomen. De kluisjes kunnen op elk moment door de schoolleiding worden geopend en gecontroleerd. Het is verboden om aan bederf onderhevige zaken alsmede alcohol, andere verslavende en/ of verdovende middelen en wapens in de kluisjes te bewaren. Nadere regelgeving over het gebruik van de garderobekluisjes is vastgelegd in een "gebruikersovereenkomst" die aan elke leerling bij inschrijving wordt uitgereikt.

Mediatheek en computerplein

g. Mediatheek en computerplein

Elke leerling mag boeken lenen uit de mediatheek. Op vertoon van de leerlingenpas kan een leerling maximaal vijf boeken gedurende maximaal drie weken (vakantieweken daarbij niet meegerekend) meenemen. Het eventueel maken van een nieuw pasje (bijv. noodzakelijk door zoekraken) kost €8,50. Het is momenteel ook mogelijk in de mediatheek en op het computerplein van Internet gebruik te maken. Hiervoor zijn speciale spelregels opgesteld waaraan leerlingen zich moeten houden. Bij overtreding kunnen ze met een disciplinaire maatregel worden bestraft of kan hun de toegang tot het computernetwerk worden geweigerd.

Mediatheek en computerplein

Gebruik van medicijnen

Het kan soms van levensbelang zijn dat de docenten op school op de hoogte zijn van het feit dat uw zoon of dochter regelmatig medicijnen gebruikt. Stelt u de mentor van uw zoon of dochter a.u.b. schriftelijk hiervan in kennis. Het kan voor een onderwijssituatie of tijdens werkweken van belang zijn dat de docenten op de hoogte zijn van aandoeningen als suikerziekte, bepaalde allergieën en astma. Gezien het grote aantal werkende ouders, is het verstandig dat de school op de hoogte is van de telefoonnummers waaronder men overdag bereikbaar is.