Ouderraad

Wie zitten er in de ouderraad?
De ouderraad van het ISW Gasthuislaan bestaat uit ouders die op persoonlijk titel willen meedenken en meepraten over aangelegenheden die zij als ouders belangrijk vinden. De ouders worden niet gekozen en vertegenwoordigen dus geen achterban.

Voor elk leerjaar zit idealiter 1 ouder in de ouderraad (per leerjaar). Voor de brugklas heeft het onze voorkeur om tenminste 2 ouders zitting te laten hebben in de ouderraad. Dit omdat er veel brugklassen zijn en na het eerste jaar de splitsing HAVO/VWO plaatsvindt. Een ouder die in de brugklas ouderraadslid wordt, kan indien hij/zij dit wenst, doorstromen naar de volgende leerjaren.

De samenstelling van de ouderraad kunt u hier vinden.

Hoe kunt u ons bereiken

De ouderraad kunt u bereiken via het e-mailadres van de ouderraad g-ouderraad@isw.info. Hier kunt uw suggesties, vragen en opmerkingen kwijt. Ook kunt u zich hier melden als u belangstelling heeft voor deelname aan de ouderraad.

Voor zaken die specifiek uw kind(eren) betreft kunt u overigens het beste eerst contact opnemen met de school(leiding) of mentor van uw kind(eren).

Hoe kunt u ons bereiken
Wat wordt er besproken

Wat wordt er besproken

De ouderraad vergadert minimaal 5 maal per schooljaar. De ouderraad is vertegenwoordigd in de locatieraad van het ISW Gasthuislaan en in de medezeggenschapsraad van het ISW. Vaste agendapunten zijn de terugkoppeling uit en inbreng in de locatieraad en de medezeggenschapsraad. Daarnaast kan de school de ouderraad om advies vragen en kan de ouderraad de school vragen stellen en ongevraagd adviseren. Op de website van het ISW kunt u lezen wat er zoal is besproken. (zie verslagen).