ISW Reglement schorsing en verwijdering

ISW Reglement schorsing en verwijdering

Wij vinden het belangrijk om een veilige omgeving te zijn voor onze leerlingen en medewerkers. Daarom gelden op onze scholen verschillende regels waaraan iedereen zich dient te houden. Deze regels zijn gebaseerd op respect voor elkaar en de omgeving en staan beschreven in het leerlingenstatuut, waarin de plichten en rechten van alle ISW-leerlingen vermeld staan. Aanvullend daarop bestaat er op elke locatie van het ISW een huishoudelijk reglement.

Het is nooit gewenst, maar het kan voorkomen dat een leerling geschorst wordt van deelname aan het onderwijs op school. Schorsing is, naast verwijdering een van de laatste redmiddelen die scholen hebben bij wangedrag van leerlingen. In het leerlingenstatuut vastgesteld door de Regiodirecteur lezen we in artikel 3.6 Wangedrag het volgende: “Een leerling die bij herhaling de in de school geldende regels overtreedt of zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag, kan door of namens de locatiedirecteur kan worden geschorst, of definitief van de school worden verwijderd door de algemene directie.”

Hoe wij daarmee binnen ISW mee omgaan en wie hieromtrent beslissingen neemt, wordt in deze ISW-procedure aangegeven. Deze heeft dus betrekking op alle ISW locaties. Deze procedure is opgesteld conform het wettelijk kader. Dit kader, de wetten, zijn als bijlage aan dit document toegevoegd.