Lesrooster

Bij ISW Gasthuislaan hanteren we verschillende roosters. Zo is er een rooster voor de onderbouw, voor de bovenbouw en een minirooster. Bekijk hier de actuele roosters en lestijden. 

Plaatsing en inrichting van het eerste leerjaar

Nieuwe leerlingen vanuit de basisschool verdelen wij over een aantal niveaugroepen. Die indeling is gebaseerd op het advies van de leerkracht van de basisschool. In onze opleiding aan de Gasthuislaan voor havo en vwo (atheneum en gymnasium) is er in het eerste leerjaar sprake van een zogenaamde heterogene indeling van de klassen. Dit betekent dat de leerlingen van havo- en vwoniveau bij elkaar in de klas geplaatst zijn. Leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies kunnen kiezen voor gymnasium of atheneum. Deze leerlingen worden wel in een specifieke groep geplaatst. In het eerste leerjaar bekijken wij voor welke vervolgopleiding de leerlingen het meest geschikt zijn. Daarnaast geeft elke vakdocent na het tweede rapport een voorlopig (niet bindend) advies voor het vervolgtraject aan de leerjaarcoördinator door. Aan het einde van het eerste leerjaar volgt een advies over het vervolgtraject en een bevordering naar mavo-2, havo-2, atheneum-2 of gymnasium-2.

Vwo: gymnasium en atheneum

Leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies kunnen op de Gasthuislaan kiezen uit twee vwo-opleidingen:
1. Het gymnasium.
Leerlingen die deze opleiding volgen hebben een andere lestabel dan havo/vwo leerlingen. We gaan dieper in op de stof en er komen meer onderwerpen aan de orde. Naast de talen Latijn en Grieks biedt het vak Klassieke Vorming een kennismaking met de leefwereld van de Grieken en de Romeinen. Diverse aspecten van deze cultuur, zoals mythologie en geschiedenis, komen aan bod. 

2. Het atheneum.
Op het atheneum krijgen vwo-leerlingen niet de vakken Grieks en Latijn (Klassieke Vorming) maar ook voor hen geldt dat zij dieper ingaan op stof dan leerlingen in de havo/vwo klassen. Ze maken kennis met meer leerstof.

Keuze bij vwo-advies:

  • gymnasium
  • atheneum

Inrichting tweede en derde leerjaar

Tweede leerjaar

In het tweede leerjaar verdelen wij de leerlingen in onze opleiding in verschillende niveaus te weten: havo of vwo, waarbij de vwo-richting wordt opgesplitst in atheneum of gymnasium. Aan het einde van het tweede leerjaar verwijzen wij de leerlingen definitief naar havo-3, ateneum-3 of gymnasium-3.

Derde leerjaar

In het derde leerjaar kiezen de leerlingen in de loop van het jaar een vakkenpakket. We starten na de herfstvakantie met de voorlichting over de 4 profielen aan ouders en voor de leerlingen start de keuzenbegeleiding. Na een uitgebreid traject kiezen de leerlingen een voorlopig profiel en geven de vakdocenten een advies. In april wordt de proefielkeuze definitief en nemen de leerlingen deel aan een maatschappijproject of een natuurprofielproject.  Aan het einde van klas 3 wordt de leerling bevorderd naar zijn/haar profiel in klas 4 als er aan de overgangsnormen wordt voldaan.

Lessen en de bovenbouw

De studielast voor de leerlingen geven wij in klokuren aan. Bij havo verdelen wij de totale studielast van 3200 uur over twee jaren (2 x 1600), bij het vwo verdelen wij de studielast van 4800 uur over drie jaren (3 x 1600). Ongeveer 60 procent van het aantal uren vindt plaats in contactlessen. In de overige 40 procent moeten leerlingen zelfstandig werken aan praktische opdrachten, werkstukken en literatuur lezen. Het gemeenschappelijk deel geldt voor alle havo-, atheneum- of gymnasiumleerlingen. Daarnaast kiezen zij één van de vier profielen. In het zogenoemde “vrije deel” moet iedere leerling ook nog tenminste één ander vak kiezen. De school bepaalt zelf welke mogelijkheden zij aanbiedt.

Onderwijstijd

Onderwijstijd is wettelijk bepaald. Wij hanteren de aangegeven norm van 1000 uur en 700 uur (examenjaar) en streven naar het behalen van deze kwantitatieve norm. Naast deze norm blijft de kwaliteit van de onderwijstijd één van onze hoogste prioriteiten. In enkele gevallen kan het streven naar het behalen van de kwantitatieve norm betekenen dat het ten koste gaat van de kwaliteit. In dat geval kiezen we voor kwaliteit en zullen we over gemaakte keuzes verantwoording afleggen.

Gemeenschappelijk deel havo en vwo

De vakken die in het gemeenschappelijk deel zijn opgenomen en die iedereen dus moet volgen, zijn:

Havo
Atheneum  Gymnasium
Nederlands Nederlands Nederlands
Engels Engels Engels
- Frans of Duits  Latijn
Maatschappijleer Maatschappijleer  Maatschappijleer
- ANW ANW
CKV  CKV  CKV
Lichamelijke opvoeding  Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding
Levensbeschouwelijke vorming (lj-4)  Levensbeschouwelijke vorming (lj 5) Levensbeschouwelijke vorming (lj-5)

Vier keuzeprofielen

Daarnaast zijn er vier profielen waaruit een leerling kan kiezen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

 

Vrije deel

Een leerling moet bovendien een vak in de vrije ruimte kiezen. De school heeft ervoor gekozen per profiel een aantal mogelijkheden aan te bieden. De school is wettelijk gerechtigd die keuzes te maken. Een aantal criteria wordt daarbij gehanteerd zoals logische vakkencombinaties voor vervolgstudies, financiële haalbaarheid voor de organisatie en organiseerbaarheid van de lessen. Meer informatie hierover kunt u bij de profielkeuze van uw zoon/dochter van het decanaat verwachten.

Mediatheek

Elke leerling mag boeken lenen uit de mediatheek. Op vertoon van de schoolpas kan een leerling maximaal vijf boeken gedurende drie weken (vakantieweken daarbij niet meegerekend) meenemen. Het aanmaken van een nieuw pasje door bijvoorbeeld verlies kost € 8,50. Leerlingen kunnen in de mediatheek gebruik maken van een computer of een Chromebook. Hiervoor zijn speciale regels opgesteld.

Huiswerkvrij onderbouw

Huiswerk maken hoort bij een goed leerproces. Na een aantal vakantieperiodes zijn de leerlingen van de onderbouwklassen echter huiswerkvrij. Dit jaar zijn de voorgestelde huiswerkvrije data:

  • Maandag 4 november 2024 (na de herfstvakantie)
  • Maandag 6 januari 2025 (na de kerstvakantie)
  • Maandag 3 maart 2025 (na de voorjaarsvakantie)
  • Dinsdag 6 mei 2025 (na de meivakantie)

Voor de bovenbouw gelden deze huiswerkvrije data niet. Het kan namelijk voorkomen dat wij na een vakantieperiode om organisatorische redenen een toets moeten plannen.