Lesrooster

Bij ISW Gasthuislaan hanteren we verschillende roosters. Zo is er een rooster voor de onderbouw, voor de bovenbouw en een minirooster. Bekijk hier de actuele roosters en lestijden. 

Plaatsing en inrichting van het eerste leerjaar

Nieuwe leerlingen vanuit de basisschool verdelen wij over een aantal niveaugroepen. Die indeling is gebaseerd op het advies van de leerkracht van de basisschool. In onze opleiding aan de Gasthuislaan voor havo en vwo (atheneum en gymnasium) is er in het eerste leerjaar sprake van een zogenaamde heterogene indeling van de klassen. Dit betekent dat de leerlingen van havo- en vwoniveau bij elkaar in de klas geplaatst zijn. Leerlingen met een specifieke keuze voor het gymnasium (plus)/vwo (plus) worden wel in één specifieke gymnasium(plus)/vwo (plus) groep geplaatst. In het eerste leerjaar bekijken wij voor welke vervolgopleiding de leerlingen het meest geschikt zijn. Daarnaast geeft elke vakdocent na het tweede rapport een voorlopig (niet bindend) advies voor het vervolgtraject aan de leerjaarcoördinator door. Aan het einde van het eerste leerjaar volgt een advies over het vervolgtraject en een bevordering naar mavo-2, havo-2, atheneum-2, vwo-plus 2 of gymnasium-2. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een leerling in het eerste leerjaar doubleren.

Vwo: gymnasium (plus) en atheneum (plus)

Leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies kunnen op de Gasthuislaan kiezen uit twee vwo-opleidingen:
1. Het gymnasium.
Leerlingen die deze opleiding volgen hebben een andere lestabel dan havo/vwo leerlingen. We gaan dieper in op de stof en er komen meer onderwerpen aan de orde. Naast de talen Latijn en Grieks biedt het vak Klassieke Vorming een kennismaking met de leefwereld van de Grieken en de Romeinen. Diverse aspecten van deze cultuur, zoals mythologie en geschiedenis, komen aan bod. Gymnasium-leerlingen die kiezen voor gymnasium-plus krijgen ook het vak Cultuur & Wetenschap (C&W) aangeboden. Tijdens deze C&W-uren gaan de leerlingen onderzoeken of worden verbanden tussen vakken gelegd. Door dit brede aanbod ontwikkelen leerlingen hun (analytisch) denkvermogen.

2. Het atheneum.
Op het atheneum krijgen vwo-leerlingen niet de vakken Grieks en Latijn (Klassieke Vorming) maar ook voor hen geldt dat zij dieper ingaan op stof dan leerlingen in de havo/vwo klassen. Ze maken kennis met meer leerstof.
Ook atheneumleerlingen kunnen bij aanmelding kiezen voor vwo-plus, waarbij het vak Cultuur en Wetenschap (C&W) aangeboden wordt. Tijdens C&W gaan de leerlingen onderzoeken of worden verbanden tussen vakken gelegd. De C&W-uren stimuleren het (analytisch) denkvermogen van leerlingen.

Keuze bij vwo-advies:

 • gymnasium
 • gymnasium plus (met modules C&W)
 • atheneum
 • atheneum plus (met modules C&W)

Inrichting tweede en derde leerjaar

In het tweede leerjaar verdelen wij de leerlingen in onze opleiding in verschillende niveaus te weten: havo of vwo, waarbij de vwo-richting wordt opgesplitst in atheneum of gymnasium mogelijk aangevuld met vwo-plus. Aan het einde van het tweede leerjaar verwijzen wij de leerlingen definitief naar havo-3, ateneum-3 of gymnasium-3 mogelijk aangevuld met vwo-plus. Gezien de vernieuwde opzet van het vmbo kan een doublerende leerling van havo-3 alleen in zeer uitzonderlijke gevallen naar mavo-4 overstappen. Hij of zij moet dan enkele vrijstellingen verwerven (CKV en lichamelijke opvoeding) en een aantal opdrachten maken voor het vak Maatschappijleer dat al in mavo-3 is afgesloten. Als blijkt dat een leerling de havo heel moeilijk aan kan, is het in sommige gevallen verstandig om aan het eind van havo-2 een overstap te maken naar de mavo-afdeling. In de loop van leerjaar 3 kiezen leerlingen een profiel dat zij in leerjaar 4 gaan volgen. De decanen begeleiden de leerlingen bij die keuze. 

Lessen en de bovenbouw

De studielast voor de leerlingen geven wij in klokuren aan. Bij havo verdelen wij de totale studielast van 3200 uur over twee jaren (2 x 1600), bij het vwo verdelen wij de studielast van 4800 uur over drie jaren (3 x 1600). Ongeveer 60 procent van het aantal uren vindt plaats in contactlessen. In de overige 40 procent moeten leerlingen zelfstandig werken aan praktische opdrachten, werkstukken en literatuur lezen. Het gemeenschappelijk deel geldt voor alle havo-, atheneum- of gymnasiumleerlingen. Daarnaast kiezen zij één van de vier profielen. In het zogenoemde “vrije deel” moet iedere leerling ook nog tenminste één ander vak kiezen. De school bepaalt zelf welke mogelijkheden zij aanbiedt.

Onderwijstijd

Onderwijstijd is wettelijk bepaald. Wij hanteren de aangegeven norm van 1000 uur en 700 uur (examenjaar) en streven naar het behalen van deze kwantitatieve norm. Naast deze norm blijft de kwaliteit van de onderwijstijd één van onze hoogste prioriteiten. In enkele gevallen kan het streven naar het behalen van de kwantitatieve norm betekenen dat het ten koste gaat van de kwaliteit. In dat geval kiezen we voor kwaliteit en zullen we over gemaakte keuzes verantwoording afleggen.

Gemeenschappelijk deel havo en vwo

De vakken die in het gemeenschappelijk deel zijn opgenomen en die iedereen dus moet volgen, zijn:

Havo
Atheneum Gymnasium/vwo-plus
NederlandsNederlandsNederlands
EngelsEngelsEngels
-Frans of Duits Latijn
MaatschappijleerMaatschappijleer Maatschappijleer
-ANWANW
CKV CKV CKV
Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoedingLichamelijke opvoeding
Levensbeschouwelijke vorming (lj-4) Levensbeschouwelijke vorming (lj 5)Levensbeschouwelijke vorming (lj-5)

Vier keuzeprofielen

Daarnaast zijn er vier profielen waaruit een leerling kan kiezen:

 • Cultuur en Maatschappij
 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek

Vrije deel

Een leerling moet bovendien een vak in de vrije ruimte kiezen. De school heeft ervoor gekozen per profiel een aantal mogelijkheden aan te bieden. De school is wettelijk gerechtigd die keuzes te maken. Een aantal criteria wordt daarbij gehanteerd zoals logische vakkencombinaties voor vervolgstudies, financiële haalbaarheid voor de organisatie en organiseerbaarheid van de lessen. Meer informatie hierover kunt u bij de profielkeuze van uw zoon/dochter van het decanaat verwachten.

Mediatheek

Elke leerling mag boeken lenen uit de mediatheek. Op vertoon van de schoolpas kan een leerling maximaal vijf boeken gedurende drie weken (vakantieweken daarbij niet meegerekend) meenemen. Het aanmaken van een nieuw pasje door bijvoorbeeld verlies kost € 8,50. Leerlingen kunnen in de mediatheek gebruik maken van een computer of een Chromebook. Hiervoor zijn speciale regels opgesteld.

Huiswerkvrij onderbouw

Huiswerk maken hoort bij een goed leerproces. Na een aantal vakantieperiodes zijn de leerlingen van de onderbouwklassen echter huiswerkvrij. Dit jaar zijn de voorgestelde huiswerkvrije data:

 • Maandag 23 oktober 2023 (na de herfstvakantie)
 • Maandag 8 januari 2024 (na de kerstvakantie)
 • Maandag 26 februari 2024 (na de voorjaarsvakantie)
 • Maandag 13 mei 2024 (na de meivakantie)

Voor de bovenbouw gelden deze huiswerkvrije data niet. Het kan namelijk voorkomen dat wij na een vakantieperiode om organisatorische redenen een toets moeten plannen.