Organisatie Pagina afdrukken

Lees hier meer over de directie, teamleider, leerjaarcoördinator, klassenmentor, vertrouwensdocent, decanaat, eindexamensecretaris, bedrijfshulpverlener (BHV), locatieraad, ouderraad en de leerlingenraad. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Directie Leerjaarcoördinatoren Klassenmentor Decanaat Eindexamensecretaris Bedrijfshulpverlener (BHV) Ouderraad Leerlingenraad

Directie

De directie van ISW Gasthuislaan bestaat uit de volgende personen:

  • de heer R.A.P. de Haan, locatiedirecteur a.i.
  • de heer M.R. Zorn, adjunct-directeur a.i.

Leerjaarcoördinatoren

Iedere leerjaarcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie vaneen bepaald leerjaar. Hij/zij overlegt regelmatig  met de vakdocenten en de mentoren van dat leerjaar. Binnen de school is hij/zij de aangewezen figuur om tijdens de schooldag de praktische gang van zaken voor de leerlingen te regelen. Enkele voorbeelden: de opvang van leerlingen die te laat komen of uit de les verwijderd zijn en degene bij wie leerlingen zich tijdens een lesdag wegens ziekte afmelden. De leerjaarcoördinator coördineert een leerjaar en bespreekt frequent de resultaten met vakdocenten en mentoren. 

leerjaar 1 
mevrouw D. van der Meer- van Vliet
leerjaar 2 de heer A. van den Burg en de heer E. Akerboom
leerjaar 3 mevrouw L.G.M. Badoux
leerjaar 4H-5H de heer H.J.M. Leijh
leerjaar 4V-6V mevrouw drs. U.J.C.P.B. Nijpels-Voermans

Klassenmentor

Iedere klas heeft een mentor. De mentor volgt de resultaten van de leerlingen nauwlettend en is op de hoogte van de vorderingen van de leerlingen uit zijn klas. Als er problemen op school zijn, waarschuwt de mentor de ouders. Voor leerlingen en ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. Als u denkt dat het belangrijk is, kunt u altijd contact met de mentor opnemen. Het kan namelijk van belang zijn dat de docenten op de hoogte zijn van de privésituatie van leerlingen. Met privégegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.

Decanaat

Het decanaat ISW Gasthuislaan heeft als taak de leerling vanaf klas 3 te begeleiden bij studiekeuzes. In de derde klas helpt de decaan bij het kiezen van een passend profiel en in de leerjaren 4, 5 en 6 begeleidt de decaan bij het maken van een geschikte keuze voor een vervolgopleiding. Dit kan zijn een hbo-opleiding of universitaire studie, maar ook een tussenjaar. Tijdens de schoolloopbaan vinden wij een goed samenspel tussen school, leerling en ouders van groot belang. Zowel in decanaatlessen als individuele gesprekken wordt het keuzetraject op professionele wijze ondersteund. Belangrijk is ook de inzet van de leerling zelf. We verwachten een actieve houding bij het zoeken van informatie en het bezoeken van voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen van opleidingen. De decanen op onze school zijn voor de havo de heer Niels de Fockert, e-mailadres [email protected] voor het vwo de heer Bas Agterberg, emailadres [email protected].

 

Keuzebegeleiding

Alle havo- en vwo-leerlingen werken vanaf de 3e klas met het programma Qompas. Om leerlingen en ouder(s) te helpen in de zoektocht naar het juiste profiel en de juiste opleiding maken we gebruik van dit programma. Leerlingen kunnen hier toegang toe krijgen door middel van Magister.

Klas 3: ELO / Bronnen / Kennisnet / Qompas Profielkeuze.
Klas 4, 5 en 6: ELO / Bronnen / Kennisnet / Qompas Studiekeuze

Op de site van Qompas vind je links naar vervolgopleidingen en studiekeuzesites en allerlei informatie over het hoger onderwijs, denk hierbij aan bijvoorbeeld: Studiefinanciering, hoe zit dat? Ik wil naar het buitenland, hoe regel ik dit? enz.

Eindexamensecretaris

Het eindexamensecretariaat is op de Gasthuislaan in handen van de heer H.J.J. Noordam, MEd, die daarbij assistentie krijgt van de adjunct-directeur van de eindexamenklassen. Het eindexamensecretariaat is bereikbaar via het emailadres [email protected]. De locatiedirecteur is in zijn functie formeel de voorzitter van de klachtencommissie rondom het examen. Met ingang van 1 augustus 2021 is er een examencommissie aangesteld om de kwaliteit van schoolexaminering en het afsluitend karakter van het schoolexamen te borgen.

Bedrijfshulpverlener (BHV)

We zijn wettelijk verplicht op een grote school als de onze een aantal bedrijfshulpverleners in de school opgeleid te hebben. Bedrijfshulpverleners zien er onder meer op toe dat tijdens een ontruiming alles volgens plan verloopt. Maar ze zijn ook paraat als er ongevallen, incidenten en andere gevaarlijke situaties op school kunnen ontstaan. Elk jaar voeren we een ontruimingsoefening uit.

Ouderraad

De ouderraad van het ISW Gasthuislaan bestaat uit ouders die op persoonlijk titel willen meedenken en meepraten over aangelegenheden die zij als ouders belangrijk vinden. De ouders worden niet gekozen en vertegenwoordigen dus geen achterban.  Voor elk leerjaar zit idealiter 1 ouder in de ouderraad (per leerjaar). Voor de brugklas heeft het onze voorkeur om tenminste 2 ouders zitting te laten hebben in de ouderraad. Dit omdat er veel brugklassen zijn en na het eerste jaar de splitsing havo/vwo plaatsvindt. Een ouder die in de brugklas ouderraadslid wordt, kan indien hij/zij dit wenst, doorstromen naar de volgende leerjaren. De samenstelling van de ouderraad kunt u hier vinden. 

Leerlingenraad

Sinds enkele jaren beschikken we over een leerlingenraad. In principe is elk leerjaar hierin vertegenwoordigd. De leerlingenraad vaardigt enkele leden af naar de locatieraad en de medezeggenschapsraad. De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen op onze school.

De leerlingenraad is een groep leerlingen die zich inzet voor de leerlingen van onze school. We overleggen ongeveer zes keer per jaar met elkaar over alle zaken die op school van belang zijn voor de leerlingen en dat zijn er nogal wat. Vijf keer schuift ook iemand van de schoolleiding aan en praten we samen over de toekomstplannen van de school of over zaken die juist nu spelen en waarvan wij vinden dat er aandacht aan geschonken moet worden. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van alle leerjaren en er zijn ook leerlingen vertegenwoordigd in de locatieraad.

Heb je interesse of een vraag, spreek dan gerust iemand van de leerlingenraad aan of mail naar [email protected]

Ook kun je een briefje in ons postvakje bij de lerarenkamer doen. Lijkt het jou ook leuk om in de leerlingenraad te zitten? We zoeken nog versterking. Enthousiast geworden, meld je aan!