Vakantie, verlof en lessen Pagina afdrukken

Wanneer zijn de schoolvakanties, hoe werkt het met verlof buiten de schoolvakanties en wat is leerplicht. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Lestijden Vakantieoverzicht Extra vrije dagen Vrijstelling van lessen lichamelijke opvoeding Leerplicht Bijzonder verlof

Lestijden

De lessen duren 50 minuten. Wanneer er op een locatie vergaderingen of nascholingsactiviteiten zijn, geldt soms een minirooster.

Vakantieoverzicht

Voor het schooljaar 2023 - 2024 zijn de volgende vakanties vastgesteld:

Herfstvakantie maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Pasen donderdag 28 maart t/m maandag 1 april 2024
Koningsdag zaterdag 27 april 2024
Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaart
donderdag 9 mei t/m vrijdag 10 mei 2024 (meivakantie)
Pinksteren
zondag 19 mei t/m maandag 20 mei 2024
Zomervakantie   maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024

Voor het schooljaar 2024 - 2025 zijn de volgende vakanties vastgesteld:

Herfstvakantie maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024
Kerstvakantie maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2025 
Pasen vrijdag 18 april t/m maandag 21 april 2025 
Meivakantie maandag 21 april t/m maandag 5 mei 2025
Hemelvaart
donderdag 29 mei t/m vrijdag 30 mei 2025 
Pinksteren
zondag 8 juni t/m maandag 9 juni 2025
Zomervakantie   maandag 21 juli t/m vrijdag 29 augustus 2025

 

 

Extra vrije dagen

Het is in het algemeen niet mogelijk extra vrije dagen te geven buiten de gewone schoolvakanties om. In bijzondere gevallen kunnen wij hiervan afwijken. Voorbeelden daarvan zijn:

 • huwelijk van broer of zus
 • jubileum van ouders of grootouders
 • ernstige ziekte of overlijden van ouders, grootouders, broer of zus
 • in het algemeen gebeurtenissen van ingrijpende aard in het familieleven tot in de tweede graad van bloed- of aanverwantschap. (zoals overlijden, begrafenis etc.)

In het algemeen gaat het om gebeurtenissen van ingrijpende aard in het familieleven tot in de tweede graad van bloed- of aanverwantschap.  Extra vrij moet altijd ruim van tevoren (wanneer dit tenminste mogelijk is) worden aangevraagd bij de (adjunct-)directeur met vermelding van reden. Een formulier voor dit verzoek is te downloaden via de website.

De Inspectie op het Onderwijs heeft de laatste jaren in haar rapportages steeds gewezen op de onmogelijkheid van vrijgeven buiten de reguliere vakanties om. Men noemt dit “luxe” schoolverzuim. De directie is niet gerechtigd voor verzoeken om extra vakantiedagen vrijaf te geven. De enige uitzondering is wanneer ouders door hun werkgever (bijv. door seizoenswerkzaamheden) worden verplicht in een bepaalde periode op vakantie te gaan. Uit een schriftelijk daartoe ingediend verzoek aan de directeur moet duidelijk blijken dat geen andere vakantie voor het gezin kan worden gehouden. Een verklaring van de werkgever is daarbij vereist. Andere gevallen mogen door de directeur niet in behandeling worden genomen.

De leerplichtambtenaren in het Westland hebben een formulier voor het aanvragen van extra verlof ontwikkeld. Dit formulier kunt u op school krijgen en moet u invullen om verlof aan te vragen. U kunt het ook downloaden via de website. Bij overtreding van de verzuimregel kunnen wij de leerplichtambtenaar van de gemeente Westland of Rotterdam (voor Hoekse leerlingen) inschakelen. De leerlingen hebben er in dat geval geen recht op om gemiste toetsen in te halen.


Aan kandidaten voor het eindexamen kan tijdens schoolexamenperiodes en de periode van het schriftelijk eindexamen logischerwijs geen verlof worden verleend. Dit geldt zeker voor Tweede Fase-leerlingen in bufferperiodes en/of bij repetities die volgens het PTA voor het schoolexamen meetellen.

Vrijstelling van lessen lichamelijke opvoeding

Leerlingen die vanwege hun fysieke gesteldheid niet in staat zijn de lessen lichamelijke opvoeding te volgen, kunnen schriftelijk vrijstelling van het volgen van lessen lichamelijke opvoeding aanvragen. Alleen de directeur mag deze vrijstelling verlenen. Hij moet deze maatregel verantwoorden tegenover de Inspectie van het Onderwijs. De eindcijferlijst vermeldt dan geen beoordeling, maar het woord ‘vrijstelling’. In voorkomende gevallen kunt u hierover contact opnemen met de leerjaarcoördinatoren van de eindexamenklassen.

Leerplicht

In de verzuimregeling van de school is de ’4-8-12-16 regeling’ van de leerplichtambtenaren van de gemeente Westland/ ’s-Gravenhage opgenomen.

Dit houdt in dat:

 • Bij vier keer te laat komen – de ouder(s) ontvangen een mail van de school; de leerling moet zich de eerstvolgende schooldag om 07.30 uur melden bij de frontoffice;
 • Bij vijf, zes en zeven keer te laat komen – de leerling moet zich, de eerstvolgende schooldag, om 07.30 uur melden bij de frontoffice;
 • Bij acht keer te laat komen – de ouder(s) ontvangen een mail van de school en de leerling krijgt voor maximaal drie schooldagen een vierkant rooster opgelegd; Een vierkant rooster wil zeggen dat een leerling wordt verplicht gedurende meerdere dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur op school te zijn, ongeacht of hij lesuren heeft of niet; 
 • Bij negen keer te laat komen – de leerjaarcoördinator neemt contact op met de ouder(s) en de leerling krijgt een passende maatregel van de leerjaarcoördinator;
 • Bij tien en elf keer te laat komen, - de leerling krijgt een passende maatregel van de leerjaarcoördinator;
 • Bij twaalf keer te laat komen – de ouder(s) ontvangen een mail van de school en de leerling krijgt voor zes schooldagen een vierkant rooster opgelegd;
 • Bij dertien, veertien en vijftien keer te laat komen – de leerling krijgt een passende maatregel van de leerjaarcoördinator;
 • Vanaf zestien keer te laat komen – de school doet melding bij de leerplichtambtenaar en de leerling kan door de leerplichtadministratie worden doorverwezen naar Bureau Halt.

Bij frequent ziekteverzuim van een leerling wordt de afdeling Leerplicht, preventief, ingelicht volgens de richtlijnen van het meldprotocol verzuim en schooluitval regio Haaglanden.

ISW is wettelijk verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Zo wil ISW ervoor zorgen dat leerlingen na een verzuim zo snel mogelijk weer op een normale manier naar school gaan en niet meer te laat komen of spijbelen.

Binnen Haaglanden zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs gestart met het project “Halt-afdoening Spijbelen”. Dit is een project waarbij de school leerplichtige leerlingen die regelmatig te laat komen of spijbelen, aanmeldt bij Bureau Halt. Dat doen wij voordat we wettelijk verplicht zijn om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Zo willen wij ervoor zorgen dat leerlingen na een verzuim zo snel mogelijk weer op een normale manier naar school gaan en niet meer te laat komen of spijbelen.

Bijzonder verlof

Om ongeoorloofd verzuim te voorkomen verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) om van te voren schriftelijk bijzonder verlof aan te vragen bij de betreffende leerjaarcoördinator met opgaaf van de reden. Gedurende het schooljaar ontvangen alle ouders geregeld via de leerlingen een overzicht waarin alle op dat moment bekende bijzondere data zijn opgenomen. Extra verlof kan alleen in bijzondere gevallen worden verleend. Tijdens schoolexamens wordt geen extra verlof toegekend.

Hieronder vindt u informatie omtrent aanvraag bijzonder verlof en verschillende formulieren: